Dusíkaté látky v jezírku s kapry Koi – Díl 1. Amoniak NH₃

Dusíkaté látky se v jezírku vyskytují v několika formách, z nichž polovina je pro ryby toxická. Produkce a přeměna toxických forem dusíku na netoxické, je základním prvkem chemismu vody systému jezírka.

Amoniak

amoniak (čpavek) NH₃, ryby jej produkují jako odpadní produkt při metabolismu bílkovin z krmiva a vylučují jej žábrami do vody. Čím větší je tedy krmná dávka, tím vyšší je množství dusíkatých látek (i amoniaku), které se účastní koloběhu dusíku v jezírku.

Toxicita amoniaku

Vylučovaný amoniak se ve vodním prostředí jezírka nachází v molekulární (nedisociované) toxické formě NH₃, a disociované (iontové) netoxické formě NH₄⁺, což jsou amonné ionty (amonium). Vzájemný procentuální poměr obou forem v celkovém amoniaku (NH₃ +NH₄⁺) závisí na hodnotě pH a na teplotě prostředí (viz.Tab1).

Tab 1. Procentuální podíl NH₃ v % v celkovém amoniaku v závislosti na pH a teplotě

Což z praktického pohledu chovatele Koi znamená, kontinuálně a hlavně přesně provádět měření celkového amoniaku (NH₃ +NH₄⁺) pH a teploty vody, zejména v případě zabíhaní filtrace a nasazení ryb nebo po zásahu léčivy apod. V případě zjištění vysokých koncentrací celkového amoniaku, je nutné odečíst dle tabulky koncentraci volného, vysoce toxického amoniaku (v%). Abychom však zjistili koncentraci volného NH₃ v mg/l, je nutné provést přepočet dle vzorce: N- NH₃ = celkový amoniak x % z tabulky : 100 x koef. 1,216.

Rovněž lze použít tabulku (viz. Tab.2), která ukazuje jaké může být maximální množství celkového amoniaku, v závislosti na pH a teplotě vody tak, aby volný toxický amoniak nepřekročil kritickou hodnotu 0,020mg/l

Toxicita amoniaku je také závislá na obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě. Se snižující se koncentrací kyslíku, toxicita amoniaku výrazně stoupá. Vysoké koncentrace celkového amoniaku naměříme vždy, když biologický filtr nefunguje optimálně.

Typické situace zvýšené koncentrace amoniaku v jezírku jsou:

 • brzké nasazení většího množství ryb při nezaběhnutém biofiltru
 • překrmení ryb při nezaběhnutém biofiltru
 • překrmení ryb při poškozeném biofiltru léčivy nebo preparáty na úpravu vody
 • chov velkého množství ryb při poddimenzovaném biofiltru
 • samovolný výtěr většího množství ryb a včasné neodstranění jiker a jikerných obalů, kdy biofiltr nezvládá odbourávat nárazově zvýšené množství dusíkatých látek.

Nejvyšší přípustná koncentrace volného amoniaku NH₃ pro kaprovité ryby je 0,05mg/l a 0,0125mg/l pro ryby lososovité, pro kapry Koi se za nejvyšší přípustnou koncentraci považuje 0,020mg./l.

Celkový amoniak (NH₃ +NH₄⁺) by měl být v ideálním případě 0 mg/l, ovšem přípustná koncentrace v chovu kaprovitých ryb je pod 1mg/l, v chovu Koi pod 0,5mg/l.

Působení amoniaku na kapry Koi

Z hlediska toxického účinku amoniaku je důležité, že stěna buněk je poměrně nepropustná pro amonný iont – NH₄⁺ , zatímco molekulární amoniak NH₃ proniká přes tkáňové bariéry velmi snadno, a je tedy pro ryby jedovatý. Zvláštní afinitu má amoniak k mozku. Proto také v průběhu intoxikace kaprů Koi amoniakem vystupují do popředí nervové poruchy. Podstatné je, že k otravám dochází v prostředí, kde je zvýšená koncentrace volného amoniaku, kdy ryby nemohou proti zvýšenému koncentračnímu spádu amoniak z těla žábrami vylučovat. Dochází k tzv. autointoxikaci kaprů amoniakem, kdy se ryby otráví vlastními metabolity.

Klinické příznaky intoxikace amoniakem

 • zvyšující se neklid
 • poruchy dýchání
 • ztráta rovnováhy
 • výskoky nad hladinu
 • tonické křeče svaloviny
 • kůže je světlé barvy, silně až velmi silně zahleněna
 • drobné krváceninky při bázi prstních ploutví a v přední oční komoře
 • žábry jsou silně překrvené a zahleněné,
 • vnitřní orgány silně překrvené

Z hlediska prevence problémů s amoniakem v chovu Koi je nejdůležitější udržovat biofiltr v kondici, dlouhodobě udržovat pH od 6,8 do 7,5 maximálně 8, ryby nepřekrmovat a pravidelně obměňovat vodu, cca 20% týdně.

Odbourání amoniaku je záležitostí biochemické oxidace, tedy nitrifikace, kdy jej aerobní bakterie přeměňují přes toxické dusitany (NO₂⁻) na pro ryby relativně netoxické dusičnany (NO₃⁻) Nitrifikaci jako takové se budeme podrobněji věnovat v některém z následujících dílů našeho blogu.